Estados Unidos

Nos Estados Unidos, Thabo Mbeki discute fluxo ilícito de capitais